مسابقات قهرمانی منطقه یک کشور

آئین نامه فنی رشته‌های برگزاری مسابقات منطقه‌ای ۹۸ (دختران) کسب سهمیه پانزدهمین المپیاد:

/file/download/page/1573540437-98.pdf

 

آئین نامه فنی رشته‌های برگزاری مسابقات منطقه‌ای ۹۸ (پسران) کسب سهمیه پانزدهمین المپیاد:

‌‌‌‌/file/download/page/1573540547-98-.pdf