مسئولین ورزشی دانشکده ها

ردیف

نام واحد

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

(در دست اقدام)

عنوان پست سازمانی

1

پردیس ابوریحان

حبیب علیزاده

کارشناس مسئول امور ورزشی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان

3

پردیس علوم

هادی بابائی

کارشناس امور ورزشی اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم

رقیه احمد  قشلاقی

کارشناس مسئول امور ورزشی اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم

4

پردیس فنی

حسن محمودآبادی

کارشناس مسئول امور ورزشی اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فنی

آقای سواد کوهی

5

پردیس فارابی

حمزه عیسی زاده

کارشناس مسئول امور ورزشی اداره امور فرهنگی دانشکدگان فارابی

6

پردیس هنرها

کبری وهابی

کارشناس مسئول امور ورزشی اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان هنرهای زیبا

7

پردیس کشاورزی

حمید کشاورز

کارشناس مسئول امور ورزشی اداره امور فرهنگی و ورزشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

نیره بسلان پور

میثم پورکریمان

یحیی شاهسون

ارشناس مسئول خوابگاه دختران اداره امور دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس امور ورزشی پسران اداره امور فرهنگی و ورزشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس امور ورزشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

8

پردیس کیش

راضیه  منصوری مهر

مسئول ثبت نامه های پردیس بین المللی کیش

9

ادبیات

محمد شهرابی

امین اموال مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

10

اقتصاد

کتایون ملکی

رئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی و شاهد و ایثارگر دانشکده اقتصاد

11

الهیات

-

12

دانشکده تربیت بدنی

کیوان شکری

کارشناس امور ورزشی اداره امور دانشجویی، فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

13

دانشکده جغرافیا

اسماعیل تقوی

کارشناس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه دانشکده جغرافیا

14

دانشکده حقوق

-

15

دانشکده دامپزشکی

رضا آزاد

کارشناس مسئول تربیت بدنی برادران اداره کل امور خوابگاهها

16

دانشکده روانشناسی

دکتر عذرا شالباف

کارشناس امور علمی اعضای هیات علمی و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

17

دانشکده زبانهای خارجه

غلام حیدر شکری

کارشناس امور ورزشی اداره امور دانشجویی، فرهنگی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

18

دانشکده ژئوفیزیک

بابک رهبر

رئیس مرکز خدمات رایانه ای مؤسسه ژئوفیزیک

19

علوم و فنون نوین

حسن محمود آبادی

کارشناس مسئول امور ورزشی اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فنی

20

دانشکده علوم اجتماعی

زهره  محمد قلی

کارشناس تربیت بدنی دانشکده علوم اجتماعی

21

دانشکده کارآفرینی

سیمین بهاروند

کارشناس بهداشت و تغذیه امور دانشجوئی، فرهنگی دانشکده کارآفرینی

22

پردیس البرز

اصغر موید

کارشناس ورزش

23

دانشکده مطالعات جهان

عماد عربشاهی

کارشناس ورزش

24

خوابگاهها

مریم منصوری

علی آدینه وند

کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران اداره کل امور خوابگاهها

کارشناس اداره خدمات آموزشی‌ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

25

مدیریت

ستاتیرا روحانیان

لیلا محمدی

کارشناس تربیت بدنی دانشکده مدیریت

26

ارس

-

27

بیوشیمی و بیوفیزیک

-

28

اداره کل آموزش دانشگاه

زهره پناهی زاده

داود ناظریان

کارشناس ارتقای اعضای هیات علمی اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری معاونت آموزشی داشگاه تهران