مدیران سابق

7deda154-0826-4795-be2b-05ae216c919b.jpg

رضا رجبی
دی ۱۳۸۲- مهر ۱۳۹۲

bdf0610f-c3eb-4008-bead-3763172ad0b5.jpg

علیرضا نصیری
۱۳۸۱-۱۳۸۲

5ba7142d-ba72-4a4f-bad1-8dbdbfa4379e.jpg

خسرو نصیری
۱۳۷۶-۱۳۸۱

736bd7fc-5079-407b-a7c5-78770f28d86f.jpg

محمدرضا بیات
۱۳۷۲-۱۳۷۶

dbe05b11-a54e-4fa7-b737-e56e028c9a54.jpg

محمود گودرزی
۱۳۶۵-۱۳۷۲

4dc0cc9f-141b-43f6-8f7f-1dc91ed99ee3.jpg

مهدی نمازی زاده
۱۳۶۴-۱۳۶۵

14afda55-d389-4658-b1b5-99047453111f.jpg

اصغر خالدان
۱۳۶۲-۱۳۶۳

510172c6-bd29-4b00-b94c-f06a169e037b.jpg

محمدرضا بیات
۱۳۵۹-۱۳۶۱

a99f6557-aa16-4c06-bcc2-1a3dfc00cd4a.jpg

عباس علی محمدی
۱۳۵۸-۱۳۵۹

 

 

 

 

محسن صادقی
۱۳۵۷-۱۳۵۸

c4787063-6e6f-4965-8f64-b2c0de2e94ec.jpg

مهدی نمازی زاده
۱۳۵۴-۱۳۵۶

895c76b6-f464-4215-8655-f679e72bf6a5.jpg

جواد گل محمدی
۱۳۵۲-۱۳۵۴

f4aee695-2f90-4c0e-bf9d-cf4e3aefee6f.jpg

جمشید نبوی
۱۳۵۱-۱۳۵۲

6d5bd29c-9c0c-44c1-9b8b-e8aabc82a381.jpg

منصور حضرتی
۱۳۴۹-۱۳۵۱

46454222-f683-4555-9c33-68548ad7aed1.jpg

اسفندیار ستاری
۱۳۴۶-۱۳۴۹

 

 

 

 

محمود ذکایی
۱۳۴۲-۱۳۴۶
 

b0150874-9fa3-4633-8412-d5167d2b70b6.jpg

حسن صدقیانی