اهداف

مأموریت

o حفظ و ارتقا تندرستی دانشگاهیان دانشگاه تهران و ایجاد شور و نشاط در بین آنان

اهداف کلی

o ارتقا ورزش قهرمانی دانشگاه؛

o گسترش ورزش همگانی دربین کارکنان و دانشجویان؛

o نگهداری از فضاهای ورزشی دانشگاه و گسترش آن‌ها.