مدیریت فعلی

مدیریت فعلی
نام: مجید f08a6925-eb22-48b8-b91f-45ecfb3c329c.jpg
نام خانوادگی: واحدی زاده
تحصیلات: دکتری
سمت: مدیر کل
شماره تلفن تماس: ۶۶۴۱۸۸۰۵
شماره اتاق: -
سوابق کاری: معاون اداره کل تربیت بدنی، مشاور وزیر نیرو، مشاور عالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور ورزشی